Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Woogie s. r. o., IČO: 52742474 so sídlom Hlavná 268, 951 06 Vinodol (ďalej ako „prevádzkovateľ“)  postupuje a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na všetky zverejnené zmeny tohto predpisu a súvisiacich predpisov.
 2. Prevádzkovateľ postupuje a spracováva osobné údaje v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
 3. Prevádzkovateľ pristupuje k ochrane osobných údajov ako k ochrane osobnosti v zmysle ľudských práv a slobôd a ako aj k ochrane občana a jeho práv v zmysle občianskeho práva.
 4. Dodržiavajúc všetky ustanovenia hore uvedených predpisov pristupujeme k ochrane dotknutej osoby individuálne a bezodkladne.
 5. Používateľom stránky dobrabriketa.sk je každá osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa alebo vyžaduje zobrazenie ktorejkoľvek stránky portálu dobrabriketa.sk (ďalej len „používateľ”).
 6. Používateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky Ochrany osobných údajov, rozumie im, a zaväzuje sa, že ich bude v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať všetky platné predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a autorské práva.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky Ochrany osobných údajov a ďalšie informácie na stránkach dobrabriketa.sk bez predchádzajúceho upozornenia  používateľa upraviť, doplniť alebo vybranú časť vypustiť. Taktiež si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v produktoch a službách, alebo ich vylepšiť.

Čl. II

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

 1. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže poskytnúť iba dospelá osoba, nakoľko charakter a obsah informácií na portáli nie je určený pre deti a mladistvých, ale pre dospelé osoby, t. j. osoby nad 18 rokov veku. Dospelá osoba – používateľ, ktorá udeľuje súhlas, ďalej vyhlasuje, že k udeleniu súhlasu s poskytnutím osobných údajov nedošlo v tiesni a pod nátlakom a vyjadruje svoju pravú, slobodnú a dobromyseľnú vôľu.
 2. Zdroje osobných údajov je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria technické údaje, t. j. IP adresa, označenie prehliadača používateľa a jazykové nastavenie prehliadača. Druhú skupinu tvoria údaje vyplnené v registrácii na našej stránke, v rozsahu požadovanom registračným formulárom. V prvom prípade sú osobné údaje odosielané pri každej požiadavke o načítanie stránky a v druhom prípade odoslaním registračného formulára (alebo odoslaním údajov z objednávkového formulára). Používateľ vyjadruje súhlas na to, aby prevádzkovateľ mohol osobné údaje spracovávať na účely:
  • registrácie používateľov,
  • na odosielanie notifikačných emailov, ktoré sú súčasťou produktov na portáli,
  • na odosielanie informačných alebo marketingových emailov,
  • vedenia databázy registrovaných používateľov,
  • spracovania objednávok,
  • dodania tovaru v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia môžu byť nevyhnutné osobné údaje poskytnuté spoločnosti zabezpečujúcej priamo, či nepriamo doručenie objednanej zásielky,
  • informovania používateľov o stave objednávok a na
  • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky používateľa.

V prípade, že nechcete ako používateľ tieto údaje poskytnúť, v žiadnom prípade nepotvrdzujte registráciu, nepožadujte ďalšie načítanie stránky a opustite portál dobrabriketa.sk.

 1. Je v záujme používateľa, aby si vždy skontroloval, či pri každom načítaní stránok prevádzkovateľa a najmä pred odoslaním registračných údajov, objednávky, či realizovaní úhrady za poskytnuté tovary a služby prevádzkovateľa, ide o zabezpečené pripojenie, ktoré obsahuje platný certifikát.
 2. V prípade, ak má používateľ záujem o zrušenie registrácie, ktorú už vykonal a osobné údaje nie sú obsahom účtovných a iných dokladov, stačí ak svoje rozhodnutie o zrušenie registrácie písomne oznámi emailom na info@dobrabriketa.sk. Používateľ má vo svojom profile možnosť aktualizovať už poskytnuté osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zo strany používateľa. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje používateľa bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať, budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.
 3. Používateľ má právo požiadať o bezplatné zaslanie svojich osobných údajov v štruktúrovanej podobe, ktoré už poskytol prevádzkovateľovi a ten ich môže následne poskytnúť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby musel tieto osobné údaje nanovo zadávať. Požiadavku na odoslanie, alebo získanie už poskytnutých osobných údajov je možné emailom na info@dobrabriketa.sk.
 4. Používateľ má vo svojom profile možnosť povoliť alebo nepovoliť zasielanie notifikačných emailov, ktoré sú súčasťou produktov na portáli, alebo zasielanie informačných a marketingových emailov.

Čl. III

Súvisiace ustanovenia

 1. Súhlas so spracovávaním osobných údajov a súhlas s používaním cookies tvoria súčasť ustanovení podmienok používania portálu, ktorý sa nachádza na tejto stránke.
 2. Osobné údaje aj keď nie sú priamo využívané technológiou cookies, môžu byť cookies spracovávané. Súhlas s podmienkami používania cookies udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke (používanie cookies).

Používanie cookies

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Woogie s. r. o., IČO: 52742474 so sídlom Hlavná 268, 951 06 Vinodol (ďalej ako „prevádzkovateľ“)   využíva na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu technológiu cookies. Webová stránka využíva služby Google najmä službu Google Analytics na analýzu návštevnosti a štatistiky internetových stránok. O tom, ako používa spoločnosť Google súbory cookies sa dozviete na tejto stránke.
 2. Ak nesúhlasíte aby tieto stránky využívali technológiu cookies, ukončite činnosť na týchto stránkach a vymažte si všetky linky smerujúce na tieto stránky.
 3. Technológia a používanie cookies, môžu obsahovať (technické) osobné údaje, ako môžu byť: IP adresa, informácia o prehliadači alebo jazykové nastavenie prehliadača. Nakoľko ide o osobné údaje, je potrebný aj súhlas so spracovávaním osobných údajov.
 4. Súhlas k používaniu cookies môže poskytnúť iba dospelá osoba, nakoľko charakter a obsah informácií na portáli nie je určený pre deti a mladistvých, ale pre dospelé osoby, t. j. osoby nad 18 rokov veku. Dospelá osoba, ktorá udeľuje súhlas, ďalej vyhlasuje, že k udeleniu súhlasu s používaním cookies nedošlo v tiesni a pod nátlakom a vyjadruje svoju pravú, slobodnú a dobromyseľnú vôľu.

Čl. II

Súvisiace ustanovenia

 1. Súhlas so spracovávaním osobných údajov a súhlas s používaním cookies tvoria súčasť ustanovení podmienok používania portálu, ktorý sa nachádza na tejto stránke.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.