Obchodné podmienky a Podmienky používania

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Webové stránky na portáli dobrabriketa.sk prevádzkuje spoločnosť Woogie s. r. o.,
  IČO: 52742474 so sídlom Hlavná 268, 951 06 Vinodol, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra vo vložke č.  49714/N, oddiel Sro (ďalej len „prevádzkovateľ”).
 2. Používateľom stránky dobrabriketa.sk je každá osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa alebo vyžaduje zobrazenie ktorejkoľvek stránky portálu dobrabriketa.sk (ďalej len „používateľ”).
 3. Používateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky a Podmienky používania (ďalej označované aj ako „podmienky“ a/alebo „podmienky používania“), rozumie im, a zaväzuje sa, že ich bude v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať všetky platné predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a autorské práva.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky a ďalšie informácie na stránkach dobrabriketa.sk kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, doplniť alebo vybranú časť vypustiť. Taktiež si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v produktoch a službách, alebo ich vylepšiť.

Čl. II

Obsah a prístup k stránkam

 1. Prístup k časti obsahu stránok na portáli dobrabriketa.sk je voľne prístupný všetkým používateľom. Prístup k vybraným častiam obsahu, produktom a službám portálu dobrabriketa.sk môže byť spoplatnený, alebo podmienený bezplatnou registráciou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, resp. zmeniť rozhodnutie, ktorá časť obsahu bude voľne prístupná, alebo, ktorá časť obsahu bude spoplatnená podľa vlastného uváženia.
 2. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný, alebo obmedzený po dobu nevyhnutnej na odstránenie technických problémov, po dobu zmeny obsahu, alebo po dobu vylepšenia služieb portálu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť, presmerovať alebo odpojiť používateľa, ktorý svojím konaním poškodzuje technické zabezpečenie stránok, zabraňuje prístupu na portál, neoprávnene modifikuje obsah stránok, či inak nežiadúco zasahuje.

Čl. III

Podklady a zdroje dát

 1. Prevádzkovateľ využíva pre obsah svojich stránok vlastné zdroje, ako aj autorizované zdroje, ktoré obsahujú podložené informácie. Ide aj  o podklady z Európskeho parlamentu, Komisie a Rady, európskych inštitúcií, orgánov, agentúr, verejnej správy Slovenskej republiky, ministerstiev, úradov a zodpovedných organizácií, ktoré sú právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie ustanovené na vytváranie a spracovávanie príslušných údajov, ktoré aj garantujú.
 2. V prípade, ak na stránkach prevádzkovateľa dôjde k zverejneniu údajov, ktoré nie je možné spoľahlivo overiť, preukázať, alebo dokázať ich pravosť budú po zvážení prevádzkovateľa zo stránok vymazané.
 3. Prevádzkovateľ sa dištancuje od úmyselného používania údajov,  ktoré môžu obsahovať neoverené údaje, chyby a polopravdy, ktoré by následne mohli spôsobiť nesprávny postup, alebo viesť k nesprávnemu konaniu.
 4. Nakoľko je pre prevádzkovateľa dôležitá spoľahlivá hodnovernosť informácií, prevádzkovateľ reviduje diskusné a komunikačné fóra, príspevky blogerov, alebo iné príspevky, ktoré môžu obsahovať nepresné, neúplné, vulgárne, agresívne alebo pozmenené informácie. Podľa zváženia tieto zmaže, alebo na ne upozorní v závislosti podľa technických možností stránok prevádzkovateľa.

Čl. IV

Obmedzenie právnej zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ sa v plnom rozsahu výslovne zrieka a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči akémukoľvek subjektu za priame, nepriame, náhodne, následne alebo mimoriadne škody ľubovoľného druhu, súvisiace alebo vyplývajúce zo stránok na portáli dobrabriketa.sk a zrieka sa zodpovednosti za ušlý zisk, prevádzkové výpadky a iné súvisiace výdavky.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stránky s ktorými sú tieto stránky prepojené, alebo na ktoré odkazujú, alebo akejkoľvek straty dát, alebo inej škody vrátane ušlého zisku.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a zrieka sa zodpovednosti za obsah a formu reklamy tretích osôb a vyhradzuje si aj právo okamžite túto reklamu odstrániť, alebo jej zobrazenie pozastaviť na dobu nevyhnutnú na vyriešenie dôvodu, ktorá viedla k pozastaveniu zobrazenia.
 4. Vylúčenie a zrieknutie sa zodpovednosti prevádzkovateľa sa vzťahuje na všetky žalobné nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvných, záručných alebo zákonných práv, alebo sú založené na inom právnom základe.

Čl. V

Ochrana osobných údajov

 1. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a v dôsledku jednoznačnosti a závažnosti problematiky ochrany osobných údajov a podmienok používania cookies sú tieto ustanovenia oddelené od znenia podmienok používania. Tvoria ale súčasť ustanovení týchto podmienok.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.
 3. Súhlas s podmienkami používania cookies udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.

Čl. VI

Používanie cookies

 1. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a v dôsledku jednoznačnosti a závažnosti problematiky ochrany osobných údajov a podmienok používania cookies sú tieto ustanovenia oddelené od znenia podmienok používania. Tvoria ale súčasť ustanovení podmienok používania.
 2. Súhlas s podmienkami používania cookies udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok na portáli dobrabriketa.sk ako aj kúpou tovaru, či služieb prevádzkovateľa potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi. Potvrdzuje najmä súhlas s obmedzením právnej zodpovednosti, potvrdzuje súhlas s postupom pri ochrane osobných údajov a potvrdzuje súhlas s používaním cookies.
 2. V prípade, že používateľ nesúhlasí so znením týchto podmienok vrátane súhlasu so spracovávaním osobných údajov a vrátane súhlasu s používaním cookies, opravným prostriedkom je možnosť prerušenia, alebo úplného ukončenia používania tohto portálu.

Čl. VIII

Účinnosť podmienok

 1. Táto verzia obsahuje úplné znenie podmienok, úplné znenie súhlasu so spracovávaním osobných údajov a súhlasu s používaním cookies vrátane všetkých aktualizácií, ktoré nadobudli účinnosť 6.11.2019.